Inspiratie uit inspiratienota's

Heel wat (middenveld)organisaties proberen ook een invloed te hebben op de verkiezingen en de komende beleidsperiode door zelf een inspiratienota/memorandum op te stellen. We bundelen hieronder voor “jeugd” relevante memoranda. 

Nog een ander memorandum gespot dat niet tussen dit lijstje staat? Mail dan naar emily.mortier@bataljong.be. 

Laatste update: 17 mei 2024

Ook Bataljong maakte een memorandum op. 
Op deze website vind je de aanbevelingen voor het lokale beleidsniveau terug. 

En hier kan je vervolgens aanbevelingen voor de Vlaamse verkiezingen terugvinden.

Volgens CJT staat het meerdaags verblijven aanbieden aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren onder druk. In hun memorandum omschrijven ze de vijf grootste uitdagingen. 

Lees er meer over via deze link

Op 18 oktober stelde Cult, het netwerk van cultuurhuizen hun memorandum voor de toekomst van cultuurhuizen voor. 

In vier thema’s bespreken ze zowel lokale als bovenlokale aanbevelingen:

 • verbinding – naar een open huis waar iedereen welkom is
 • netwerk – het cultuurhuis middenin de samenleving
 • spreiding – een constante evenwichtsoefening
 • organisatie – over mensen, middelen en infrastructuur

Ook aandacht voor het betrekken van jonge bezoekers via bijvoorbeeld de scholenwerking werd aangehaald.

Lees hier meer over het memorandum. 

De Federatie (verenigt organisaties die actief zijn rond sociaal-cultureel werk en amateurskunsten) werkte mee aan de inspiratienota van VVSG (zie verder). De punten die zij naar voor schoven kan je terug vinden op hun website

Ook Formaat, de ondersteuners voor open jeugdwerkinitiatieven, lijstten hun beleidsadviezen per thema op onder de noemer “meer ruimte voor open jeugdwerk”. 
Per beleidsdomein vind je er voor deze thema’s aanbevelingen: 

 • “Nu investeren om later te renderen.” Voorzie financiële ruimte voor bloeiend open jeugdwerk. 
 • “Teveel regels en verplichtingen begraven engagement.” Minder regels biedt meer ruimte voor initiatief.
 • “Een sterke werking in een sterk gebouw.” Fysieke ruimte voor open jeugdwerk. 
 • “Een plek om gewoon te zijn.” Open jeugdwerk creëert mentale ruimte.  

Neem zeker eens een kijkje via deze link.

En nu je dan toch op hun website bent, neem even  een kijkje

Dit infopunt is een ledennetwerk met overheden, ondernemingen, non-profitorganisaties en opleidings- en onderzoeksinstellingen. 

In een 10puntenplan worden lokale besturen geïnspireerd en gestimuleerd bij de invulling van publieke ruimte. Eén van de punten gaat bijvoorbeeld over leeromgevingen waarbij ze aanraden om in overleg een speelweefselplan op te stellen. µ

Meer info vind je op de website van het Infopunt Publieke Ruimte

Maak van kinderrechten een prioriteit in Vlaanderen, België en Europa: iedereen wint. Aanbevelingen voor een kindvriendelijk beleid.

Dit memorandum schuift overheen heel wat thema’s (armoede, wonen, onderwijs, kinderopvang,…) aanbevelingen naar voor. Je vindt er ook telkens bij voor welk beleidsniveau (lokaal, Vlaams, federaal,  dit een aanbeveling is 

 

Meer info via de website van het kinderrechtencommissariaat

Op 18 oktober stelde de Koning Boudewijnstichting een studie voor die werd uitgevoerd door Anne-Catherine Guiot (LISER) en Wim Van Lancker (KU Leuven), op vraag van de Koning Boudewijnstichting. 

De hefbomen zijn op deze website terug te vinden. 

Natuurpunt stelt enkele prioriteiten voor de verkiezingen in 2024 voor in haar memorandum
Heel wat aanbevelingen, alweer ook voor verschillende beleidsniveaus. Maak handig gebruik van de zoekfunctie (“kind”, “spelen”, “jong”) en je vindt direct heel wat aanbevelingen waar je inspiratie uit kan halen. 

Het Netwerk tegen Armoede bundelt de krachten van 61 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Ze schuiven 24 speerpunten naar voor met oog op de verkiezingen in 2024. 

Je vindt er aanbevelingen omtrent participatie, diversiteit, vrije tijd, wonen, kinderopvang,… Telkens ook met vermelding van het beleidsniveau waarvoor de aanbeveling werd geformuleerd. 

Meer informatie vind je op de website van het Netwerk tegen Armoede

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een koeplvereniging die verschillende verenigingen (Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, …) samenbrengt om duurzame mobiliteit bovenaan de maatschappelijke agenda te zetten.

Hun memorandum is opgebouwd rond dir esleutelmaatregelen (bijv. nabijheidsbudget voor iedereen of een slimme kilometerheffing). Daarnaast doen ze ook concrete beleidsvoorstellen omtrent bijv. de voetganger en de fiets die ook van tel zijn voor de jonge burger.

Meer informatie op de website van Netwerk Duurzame Mobiliteit.

 

 

Ook de verschillende onderwijskoepels/-netten schrijven memoranda: 

Dit memorandum werd opgesteld door Casa Rosa, UiQue en Regenbooghuis Limburg en richt zich op een LGBTI+inclusief lokaal bestuur. 

Ze streven onder andere naar een inclusief verenigingsleven, willen meer info en sensibilisering bijvoorbeeld bij jeugdwerkingen, scholen of in de bib. 

CAVARIA verwijst door naar bovenstaand memorandum voor lokale aanbevelingen, maar geeft zelf ook in haar eisenpakket enkele aanbevelingen voor het lokale niveau (naast het Vlaamse, federale en Europese niveau). 

 

Via deze link lees je het memorandum van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. 

Welbevinden, vrijwilligerswerk, kansrijk opgroeien en ruimte zijn de vier thema’s die in het memorandum naar voor worden geschoven. 

In haar memorandum geeft Sensoa een overzicht van de 15 prioriteiten voor de toekomst van seksuele gezondheid. 

Het sociaal-sportief platform verenigt sociaal-sportieve praktijken overheen Vlaanderen en Brussel. 

In hun memorandum schuiven ze volgende aanbevelingen naar voor: 

 • Creëer een aanvullend lokaal én Vlaams beleid
 • Ontwikkel een structureel financieringspakket voor sociaal-sportieve praktijken
 • Faciliteer een Vlaams Sociaal Sportief Platform
 • Verbreed bestaande ondersteuningslijnen met sociaal-sportieve accenten
 • Maak vanuit het Vlaamse Beleidsdomein Sport een sociaal-sportief decreet mogelijk

Lees er hier meer over. 

Unia schuift zes prioriteiten naar voor om gelijkheid te bevorderen en discriminatie te bestrijden: 

1. Voorkom dat digitalisering van diensten leidt tot discriminatie en het niet-uitoefenen van rechten
2. IJver voor artificiële intelligentie met bescherming tegen discriminatie en van de mensenrechten
3. Voer een verplicht preventiebeleid inzake discriminatie op het werk in
4. Ontwikkel een beleid en praktijk van professioneel profileren bij de politie
5. Maak werk van een inclusieve gezondheidszorg
6. Pas het samenwerkingsakkoord van Unia aan

Je leest er hier meer over. 

VBJK werkt aan de vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Vanuit projecten in 2022-2023 leerden ze enkele lessen die ze nu dan ook graag bundelen in het licht van de verkiezingen van2024. 

Meer info over hun inspiratienota kan je hier terugvinden. 

Ook de Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie formuleerde haar aanbevelingen omtrent gemeenschapsbevoegdheden in Brussel in een memorandum. 

Je leest er hier meer over.  

Lees hier het memorandum van de Vlaamse Jeugdraad na. 

 

Wil je nog meer geïnspireerd raken? Lees dan het rapport van ’t is aan u na over de bevraging die ze deze zomer hielden. 

De Vlaamse Scholierenkoepel bevroeg meer dan 20.000 scholieren (!) en vatte dit samen in “De Scholierenstem”. Je vindt op hun website het uitgebreide rapport terug met onder andere thema’s als mentaal welzijn hoog op de agenda. 

Zeker boeiend om hiermee eens naar de collega’s van flankerend onderwijs te gaan.

Je leest er meer over via deze website.  

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw pleit in haar memorandum voor “iedere vrijwillig gelijk voor de vrijwilligerswet” en vraagt om inspanningen om het vrijwilligerswerk te ondersteunen, te ontwikkelen en te stimuleren. 

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) ontwikkelde een inspiratienota voor een lokaal vrijetijdsbeleid waarin negen thema’s worden uitgewerkt. Zo gaat het onder andere over toegankelijkheid en participatie aan het beleid, maar ook over vrijwilligers en samenwerken. Ook Bataljong werkte mee aan dit memorandum. 

Interessant, het tweede deel van de nota schetst de maatschappelijke context waarin het vrijetijdslandschap zich bevindt. Ideaal voer voor een omgevingsanalyse. 

Meer info vind je op de website van VVSG

Daarnaast ontwikkelde VVSG ook haar memorandum ‘De grote sprong naar morgen’.
Dat kan je nalezen op deze website

VDS, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, vormde haar wintereditie 2023 van het magazine PIT om naar een memorandum. 
Je vindt er alle aanbevelingen gebundeld in zeven prioriteiten. Telkens wordt ook geschetst op welke manier lokale bestuurders impact kunnen hebben hierop. De zeven prioriteiten zijn: 

 • Speelpleinwerk binnen het vrijetijdsaanbod. 
 • Speelpleinwerk vs. welzijnswerk
 • Veranderend engagement van jongeren
 • Vorming van animatoren
 • Regulitis
 • Financiële druk
 • Particuliere speelpleinen onder druk

Bovendien vind je ook nog inspiratie onder rubriek buitenspeelakkoord. 

Je leest het na via deze website of klik direct door naar deze pdf.

Bovendien vind je nog meer informatie op de website van  de VDS nog meer tips en tricks om het speelplein op de lokale politieke agenda te zetten.

 

De lokale politiezones schreven aan een memorandum waarin verschillende aanbevelingen werden opgenomen. 
Je leest het hier na. 


Meer weten over de relatie tussen jongeren en politie? Bataljong begeleidde samen met Uit De Marge de afgelopen periode zes projecten die ingezet hebben op de relatie tussen jongeren en politie. Nog voor de zomer publiceren we onze inzichten uit deze projecten.

De Vlaamse Vereniging van Studenten schreef een memorandum naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
Zeker boeiend voor studentensteden om eens door te nemen, zaken als huisvesting en studentenparticipatie in de studentenstad worden bijvoorbeeld aangehaald.

“VVS vraagt daarom dat studenten van de verschillende instellingen opgenomen worden in de lokale jeugdraad van de studentenstad. Op die manier kunnen studenten ook adviezen opstellen gericht aan het stadsbestuur. Zo versterk je ook de jeugdraad van deze studentensteden.”

Meer info op deze website.

 

LEVL is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een inclusieve samenleving, waar iedereen evenredig en evenwaardig kan participeren aan alle domeinen van de samenleving en aan het beleid. Ze verdedigen de belangen van personen met een migratie-achtergrond. 

In hun memorandum lees je aanbevelingen binnen de volgende thema’s: 

 • Integratie en inburgering
 • Tewerkstelling
 • Onderwijs
 • Huisvesting
 • Mediabeleid en beeldvorming
 • Antiracisme en non-discriminatie

Je leest hun memorandum hier

In het memorandum van verschillende kinderrechtenactoren wordt een blik geworpen op verschillende thema’s. Ze geven aanbevelingen voor Federale, Interfederale en gewestelijke en gemeenschapsinstellingen.

Je leest hier meer over het memorandum met deze thema’s: 

 • Coördinatie van het overheidsbeleid en gegevensverzameling
 • Participatie
 • Informeren, bewustmaken en voorlichten
 • Armoede
 • Migratie
 • Gezondheid
 • Mentale gezondheid
 • Handicap
 • Geweld
 • Politie en justitie
 • Jeugdhulp 
 • Kinderopvang
 • Vrije tijd
 • Onderwijs
 • Leefmilieu
 • Klimaat
 • Internationale solidariteit

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen schuift 15 prioriteiten naar voor voor de Vlaamse Regering. 

 1. Activeer alle talenten en investeer in werkbare jobs
 2. Garandeer de kwaliteit van het arbeidsmarktbeleid
 3. Start een intensief opleidingsoffensief
 4. Investeer in talentontwikkeling in het onderwijs
 5. Versterk de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en hun kinderen in het Groeipakket
 6. Garandeer voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaatsen
 7. Investeer in meer betaalbare woningen op slimme locaties
 8. Zet in op defossilisering, collectieve projecten en een gezonde energieprijsverhouding
 9. Ga uit van open strategische autonomie om de dubbele transitie van de Vlaamse economie te versnellen
 10. Richt het beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie meer op kwaliteit en efficiëntie met oog voor de toekomst
 11. Werk aan een meer geïntegreerde Vlaamse infrastructuurplanning
 12. Garandeer houdbare overheidsfinanciën en voldoende investeringen
 13. Verbeter de regelgeving en dienstverlening en maak werk van goed bestuur
 14. Erken de waarde van sociaal overleg en adviezen
 15. Bekijk het beleid ook met een jongerenblik

 

De laatste prioriteit werd geschreven door Jong SERV en hierbij worden volgende voorstellen opgesomd: 

 • Betrek jongeren bij het beleid
 • Maak van stages een positieve, leerrijke eerste werkervaring
 • Stimuleer jongeren om brede loopbaancompetenties te ontwikkelen
 • Begeleid jongeren gericht naar werk en ondersteun hen bij de start van hun loopbaan
 • Voorzie eer betaalbare koten en woningen
 • Investeer in mentaal welzijn en werkbaar werk

 

Via de website van SERV lees je meer over dit memorandum.